Ballet Class คุณครูโบว์ โรงเรียนสอนบัลเล่ต์หลักสูตรจากประเทศอังกฤษ

มีชุดบัลเลต์ รองเท้าบัลเล่ต์ และแจ๊ส จำหน่ายด้วยนะคะ

รวมรูปงานแสดง