โปรโมชั่น
หน้าแรก คุณครูโบว์ วิชาที่เปิดสอน รวมรูปภาพ ติดต่อเรียน
วิชาที่เปิดสอน 089-9675255

On The Floor Dance Studio

ชั้น 3 โครงการ Mint Village ถ.ติวานนท์ บ้านใหม่ ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

        โรงเรียนมุ่งเน้นการเรียนการสอนตั้งแต่ขั้นพื้นฐานไปจนถึงระดับมืออาชีพ โดยเริ่มจาก การเต้นสอดแทรกจินตนาการ ผสมผสานกับการใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสมในแต่ละระดับชั้น ประกอบการเรียนเพื่อให้เด็กเกิดความสนุกสนานมากยิ่งขึ้น มีการฝึกใช้เครื่องเคาะจังหวะ เพื่อเป็นการฝึกทักษะการฟัง สมาธิ และความพร้อมเพรียงในการเคลื่อนไหวร่างกาย นอกจากนี้ นักเรียนทุกคนจะได้รบการฝึกความอ่อนตัวอย่างถูกต้องและปลอดภัย เพื่อให้เกิดความอ่อนช้อย สวยงามในการเต้น

          ในทุกปีมีการจัดสอบกับชาวต่างชาติเพื่อประเมินศักยภาพและพัฒนาการในแต่ละ ระดับชั้นพร้อมรับใบประกาศและเหรียญจากทางสถาบันประเทศอังกฤษ Royal Academy of Dance (RAD) และมีจัดการแสดงเนื่องในเทศกาลต่างๆ เพื่อฝึกความกล้าแสดงออก และการเป็นผู้นำ

อาจารย์ : สอนโดยอาจารย์ผู้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน จากคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับ1) และจบหลักสูตร Certificate Ballet Teaching Studies (CBTS) ประเทศอังกฤษ

ติดต่อ : 089-9675255

E-mail : tanattha_bow@hotmail.com

เกี่ยวกับครูโบว์